Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY


obchodnej spoločnosti

Showdown Displays Europe s.r.o.

so sídlom Přestanov 5, 40713, Česká republika

IČO: 64574822


pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.jansen-display.sk iným osobám, než spotrebiteľom


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Showdown Displays Europe s.r.o., (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník (ďalej len "obchodný zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce na základe a v súvislosti s kúpnou zmluvou ohľadom predaja tovaru (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenou medzi predávajúcim a právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, (ďalej len "kupujúci"). V prípade, ak je osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, spotrebiteľom, upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a takou inou osobou osobitné zmluvné dohody.

1.2. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2. PONUKA PREDÁVAJÚCEHO

2.1. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.jansen-display.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

2.2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. 

2.3. Ceny tovaru sú v rámci webového rozhrania predávajúcim uvádzané v eurách, vrátane uvedenia výšky dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"). Pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, rozumie sa cenou cena bez DPH. Ak nie je uvedené inak, sú ceny tovaru predávajúcim uvádzané bez nákladov súvisiacich s dodaním tovaru.


3. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

3.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").

3.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

3.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

3.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako šesť (6) mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok)

3.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.


4. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu, pričom webové rozhranie obchodu umožňuje vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie, a to priamo z webového rozhrania obchodu. 

4.2. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

4.2.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

4.2.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

4.2.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka")

4.3. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky túto skutočnosť kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho")

4.4. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky) či o zaplatení zálohy na cenu tovaru a na náhradu súvisiacich nákladov (doprava, balné )).

4.5. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.


5. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v kúpnej zmluve (ďalej len "tovar") a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru, pričom kupujúci sa kúpnou zmluvou zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru stanovenú v kúpnej zmluve a náklady spojené s dodaním tovaru.


6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Cena tovaru je stanovená v kúpnej zmluve.

6.2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

6.2.1. bezhotovostne platobnou kartou;

6.2.2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

6.2.3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN: SK52 1111 0000 0015 4841 9004 (Ďalej len "účet predávajúceho");

6.2.4. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému tretej osoby;

6.2.5. v prípade, že je to výslovne dohodnuté v kúpnej zmluve, môže kupujúci cenu tovaru uhradiť tiež bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho na základe daňového dokladu - faktúry s tým, že splatnosť ceny tovaru je štrnásť (14) dní.

6.3. Ak nie je stanovené inak, je kupujúci povinný spoločne s cenou tovaru zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, použijú sa ustanovenia týkajúce sa spôsobu úhrady a splatnosti ceny tovaru aj na spôsob úhrady a splatnosť nákladov spojených s dodaním tovaru.

6.4. Predávajúci je platcom DPH. K cene tovaru bude preto v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s týmito právnymi predpismi pripočítaná DPH.

6.5. Ak nie je dohodnuté inak, nemožno prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim vzájomne kombinovať.

6.6. V prípade každej bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať cenu tovaru alebo zálohu na cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade každej bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu tovaru alebo zálohu na cenu tovaru splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

6.7. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požadovať uhradenie aj časti ceny tovaru (napr. Za časť tovaru) alebo vyplatenie primeranej zálohy na cenu tovaru..

6.8. V prípade omeškania kupujúceho s platením akejkoľvek platby alebo jej časti vzniká predávajúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške stanovenej v zmysle platných právnych predpisov z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade omeškania kupujúceho s platením ceny tovaru, zálohy na cenu tovaru či iných platieb podľa kúpnej zmluvy je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a / alebo prerušiť plnenie akýchkoľvek svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to až do okamihu uhradenia všetkých záväzkov kupujúcim.

6.9. Ak prostriedky poskytnuté kupujúcim nebudú postačovať na úhradu všetkých splatných pohľadávok predávajúceho za kupujúcim, budú platby kupujúceho použité na úhradu pohľadávok predávajúceho za kupujúcim v nasledujúcom poradí: úroky z omeškania, iné príslušenstvo pohľadávky súvisia s omeškaním kupujúceho, zmluvné pokuty, istina dlhu s najstaršou splatnosťou.

6.10. Pohľadávky voči predávajúcemu je voči cene tovaru možné jednostranne započítať iba v prípade, že sa jedná o splatnú pohľadávku predávajúcim písomne uznanú čo do dôvodu a výšky alebo o pohľadávku kupujúceho právoplatne priznanú v súdnom či rozhodcovskom konaní.

6.11. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Na žiadosť kupujúceho zašle predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru v tlačenej podobe.


7. DODANIE TOVARU

7.1. Ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, riadia sa na práva a povinnosti strán pri dodaní tovaru doložkou Ex Works (EXW) INCOTERMS 2010 Medzinárodnej obchodnej komory.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať náhradu vzniknutých nákladov a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním či iným spôsobom doručovania.

7.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať počet (množstvo) tovaru a neporušenosť obalov tovaru, a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a predávajúcemu. Prevzatie tovaru je kupujúci povinný potvrdiť na dodacom liste (podpisom, pečiatkou). Pokiaľ kupujúci od prepravcu prevezme poškodenú zásielku, musí poškodenie zásielky popísať v odovzdávacom protokole prepravcu a ihneď túto skutočnosť telefonicky a písomne oznámiť predávajúcemu, inak kupujúci potvrdením dodacieho listu potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

7.5. Predávajúci je oprávnený aj k čiastočnému plneniu kúpnej zmluvy.

7.6. Ak nenastanú objektívne prekážky brániace dodaniu tovaru, je predávajúci povinný dodať tovar v lehote, ktorá je stanovená v kúpnej zmluve alebo v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu tovaru a k miestu jeho dodania. Predávajúci je oprávnený dodať tovar skôr. Ak predávajúci dodá tovar pred určenou dobou, nie je kupujúci oprávnený tovar odmietnuť. Za objektívne prekážky brániace dodaniu tovaru sa považujú všetky okolnosti brániace dodaniu tovaru, ktoré predávajúci nezavinil, najmä poruchy v prevádzke, ťažkosti s prepravou tovaru od výrobcu, štrajku alebo výluky.

7.7. Ak dôjde k dodaniu tovaru najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa, keď mal byť tovar podľa kúpnej zmluvy dodaný, jedná sa o riadne plnenie predávajúceho a také dodanie nie je porušením kúpnej zmluvy. Kupujúcemu z takéhoto dodania nevznikajú voči predávajúcemu žiadne nároky.


8. PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE, PRECHOD VLASTNÍCTVA

8.1. Ak je predávajúci povinný odovzdať tovar dopravcovi, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním prvému dopravcovi. Ak sa v čase uzavretia kúpnej zmluvy tovar už prepravuje, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho jeho odovzdaním prvému dopravcovi (spätne).

8.2. Ak sa zmluvné strany dohodli na prevzatí tovaru v sklade predávajúceho, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď malo dôjsť k prevzatiu tovaru.

8.3. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť cenu tovaru a na splnenie povinnosti predávajúceho dodať tovar riadne a včas.

8.4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením celej ceny tovaru.

8.5. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným uhradením kúpnej ceny. Ak je predávajúci povinný odovzdať tovar dopravcovi, prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho jeho odovzdaním prvému dopravcovi. Ak sa v čase uzavretia kúpnej zmluvy tovar už prepravuje, prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho uzatvorením kúpnej zmluvy. Ak sa dohodlo prevzatie tovaru v sklade predávajúceho, prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho v okamihu, keď prevezme tovar od predávajúceho.


9. VLASTNOSTI TOVARU, DOKLADY K TOVARU A NAKLADANIE S TOVAROM

9.1. Pri nakladaní s tovarom je kupujúci povinný dodržiavať všetky opatrenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z dokumentov poskytnutých mu predávajúcim v súvislosti s tovarom (technických manuálov) a z pokynov a informácií, ktoré sú uvedené na obaloch tovaru či v dokumentoch k tovaru. Pri nakladaní s tovarom je kupujúci povinný si počínať primerane s ohľadom na všetky informácie, ktoré sú uvedené na obaloch tovaru a v dokumentoch súvisiacich s tovarom..

9.2. Údaje uvedené v dokumentoch k tovaru a na obaloch tovaru sa zakladajú na aktuálnych znalostiach a skúsenostiach predávajúceho, pričom vychádzajú z predpokladu správneho používania tovaru za normálnych podmienok a okolností a v súlade s odporúčaniami predávajúceho.

9.3. Predávajúcim sú vyhradené zmeny technických parametrov tovaru.


10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

10.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv kupujúceho z vadného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, ak nie je stanovené inak.

10.2. Kupujúci je povinný prezrieť tovar s náležitou starostlivosťou čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare.

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovené inak, predávajúci zodpovedá iba za zavinené porušenie jeho povinností. Vyznačenie exspirácie na obale nemá účinky prevzatia záruky za akosť predávajúcim.

10.4. Vznik zodpovednosti za vady na strane predávajúceho je vylúčený, najmä ak tovar nebol použitý v súlade s pokynmi uvedenými v dokumentoch súvisiacich s tovarom, nedostatky tovaru boli spôsobené vyššou mocou alebo chybným konaním kupujúceho či tretej osoby.

10.5. Ak má tovar vady, budú nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady uspokojené ďalej uvedeným spôsobom, a to v nasledujúcom poradí: dodaním chýbajúceho tovaru, odstránením ostatných vád tovaru, dodaním náhradného tovaru za tovar chybný, primeranou zľavou z kúpnej ceny.


11. REKLAMÁCIE VÁD TOVARU

11.1. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru uplatňuje kupujúci písomne na adrese sídla predávajúceho (ďalej len "reklamácia").

11.2. V prípade, že tovar bol dodaný v inom množstve, akosti či prevedení, než určuje kúpna zmluva, je reklamáciu nutné uplatniť u predávajúceho okamžite po obdržaní alebo vyzdvihnutia tovaru. Ak nedôjde podľa predchádzajúcej vety bezodkladne k reklamácii, považuje sa tovar za riadne dodaný. Zároveň s písomnou reklamáciou je kupujúci v takomto prípade povinný predložiť predávajúcemu rozhodujúce skutočnosti ohľadom vád reklamovaného tovaru a príslušné dodacie listy tovaru.

11.3. Reklamácia tovaru kupujúcim nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť cenu tovaru či plniť iné záväzky voči predávajúcemu. 

11.4. Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v priamej súvislosti s uplatnením reklamácie, len v prípade, že reklamácia bola predávajúcim uznaná ako oprávnená.


12. ZODPOVEDNOSŤ ZA SPÔSOBENÚ UJMU

12.1. Vznik nároku zo zodpovednosti za spôsobenú ujmu na strane kupujúceho sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak nie je stanovené inak.

12.2. Predpokladom vzniku nároku na náhradu škody je bezodkladné upozornenie predávajúceho na vznik škody či na skutočnosť, že môže k vzniku škody dôjsť.

12.3. V prípade vzniku ujmy na strane kupujúceho v súvislosti so zodpovednosťou predávajúceho za vady tovaru si zmluvné strany dohodli obmedzenia náhrad tejto prípadnej ujmy vzniknutej kupujúcemu, ak sa nejedná o ujmu spôsobenú predávajúcim úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, tak, že celková náhrada všetky ujmy vzniknutej z tohto dôvodu vrátane ušlého zisku je obmedzená sumou, ktorú kupujúci skutočne zaplatil do kúpnu cenu za tovar podľa kúpnej zmluvy.

12.4. Zmluvné strany konštatujú, vzhľadom na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy, že úhrnná predvídateľná ujma vrátane ušlého zisku, ktorá by mohla kupujúcemu vzniknúť v súvislosti so zodpovednosťou predávajúceho za vady tovaru, môže byť maximálne sumu, ktorú kupujúci skutočne zaplatil do kúpnu cenu za tovar podľa kúpnej zmluvy.


13. INFORMACIE PRODÁVAJÚCEHO SÚVISIACE S PREDAJOM TOVARU

13.1. V priamej súvislosti s predajom tovaru môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu nezáväzné informácie týkajúce sa tovaru a jeho možného využitia vo forme nezáväzných odporúčaní. V prípade, že nie je písomne dohodnuté inak, nemajú tieto odporúčania záväzný charakter vo vzťahu k vlastnostiam tovaru a jeho možného využitia kupujúcim a nezakladajú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim ohľadom poskytnutia takýchto informácií.


14. DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

14.1. V prípade, ak sa zmluvné strany dohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar pred dodaním uvedeného tovaru, je kupujúci povinný v dohodnutej dobe, inak včas pred dobou dojednanou na dodanie tovaru, odovzdať predávajúcemu doklady preukazujúce, že zaplatenie ceny tovaru bolo zrealizované. Ak nesplní kupujúci túto povinnosť, môže predávajúci odoprieť dodanie tovaru do doby odovzdania týchto dokladov. Ak kupujúci nezabezpečí záväzok zaplatiť cenu tovaru v dostatočne primeranej lehote určenej predávajúcim, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť.

14.2. Predávajúci je oprávnený používať obchodnú firmu, názov či meno kupujúceho na marketingové účely ako tzv. Referencie, a to vo všetkých druhoch propagačných materiálov (bez ohľadu na formu týchto propagačných materiálov či technológiu, ktorou sú oznamované).

14.3. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

14.4. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

14.5. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok), alebo zmluvná strana, ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok), je povinná oznámiť druhej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti, a o jej dôsledkoch. Správa musí byť podaná bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.


15. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

15.1. Ochrana osobných údajov fyzickej osoby - kupujúceho alebo jeho zástupca (ďalej len "subjekt údajov"), je poskytovaná nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.2. Registráciou užívateľského účtu súhlasí subjekt údajov so spracovaním osobných údajov zadaných pri registrácii a ďalších osobných údajov získaných používaním používateľského účtu na účely vedenia používateľského účtu predávajúcim. 

15.3. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov predávajúcim sa subjekt údajov dozvie tu: https://www.jansen-display.sk/ochrana-osobnych-udajov-a-gdpr


16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že sa vzťah riadi slovenským právom, a to s vylúčením použitia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

16.2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú špecificky upravené vo všeobecných obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.

16.3. Ak sa niektoré ustanovenia obchodných podmienok stanú neplatné alebo neúčinné, nahradí ho zmluvné ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.


V Bratislave dňa 22.5.2018

Showdown Displays Europe s.r.o.OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti

Showdown Displays Europe s.r.o.

so sídlom Přestanov 5, 40713, Česká republika

IČO: 64574822

na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.jansen-display.sk spotrebiteľom


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Showdown Displays Europe s.r.o. (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanoveniami § 52 až § 54, § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka (ďalej len "občiansky zákonník") a zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti s kúpnou zmluvou (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranou medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou - spotrebiteľom (ďalej len " kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.jansen-display.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 obchodného zákonníka. Vzťahy medzi predávajúcim a týmito osobami upravujú osobitné zmluvné dojednania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu zmluvné strany uzatvoria v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke sa môže kupujúci prihlasovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Webové rozhranie obchodu umožňuje vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie, a to priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci má právo zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako šesť (6) mesiacov nevyužíva alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.


3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. 

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou prepravou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre úspešné objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.


4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému tretej osoby;

4.1.2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

4.1.3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho, IBAN: SK52 1111 0000 0015 4841 9004 vedený v spoločnosti Unicredit Bank a.s. (Ďalej len "účet predávajúceho");

4.1.4. bezhotovostne platobnou kartou.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, kúpnou cenou sa rozumejú ďalej aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci spravidla nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť časť kúpnej ceny za tovar vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmich (7) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie značnej časti kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. 

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho alebo ho priloží v tlačenej podobe k tovaru.


5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iných skutočností uvedených v príslušných právnych predpisoch odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol vyrobený na základe osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14 ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@jansen-display.sk. 

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v takom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením čl. 5.2. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že v prípade, ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.


6. PREPRAVA A DORUČENIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto skutočnosti bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba osobitné dojednanie medzi zmluvnými stranami, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

7.2.2. je tovar určený k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dojednanej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. 

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.


8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@jansen-display.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29 Prievozská 32 

827 99  Bratislava , internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platforma pre riešenie sporov on-line sa nachádza na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK ktorú je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.4. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava Slovenská republika, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

8.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad, Odbor živnostenského podnikania. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného aj dohľad nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Ochrana osobných údajov fyzickej osoby - kupujúceho alebo jeho zástupcu (ďalej len "subjekt údajov"), je poskytovaná nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

9.2. Registráciou užívateľského účtu súhlasí subjekt údajov so spracovaním osobných údajov zadaných pri registrácii a ďalších osobných údajov získaných používaním používateľského účtu na účely vedenia používateľského účtu predávajúcim. 

9.3. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov predávajúcim sa subjekt údajov dozvie tu: https://www.jansen-display.sk/ochrana-osobnych-udajov-a-gdpr.


10. DORUČOVANIE

10.1. Kupujúcemu môžu byť doručované písomnosti na elektronickú adresu kupujúceho.


11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťah sa riadi slovenským právnym poriadkom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, nahradí neplatné ustanovenie ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

11.5. Kontaktné údaje predávajúceho - adresa pre doručovanie: Přestanov 5, Přestanov 404 17, Česká republika


V Bratislave dňa 22.5.2018

Showdown Displays Europe s.r.o.